RD LEY 15/2018, DE 5 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

El passat dissabte 06 d’octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l’estat el Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors: https://boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf

Aquest nou Decret treballa sobre els següents aspectes:

  • Una sèrie de mesures enfocades a la protecció dels consumidors i la pobresa energètica.
  • Promoció de les energies renovables.
  • Una sèrie de mesures enfocades a regular l’autoconsum d’electricitat, i que modifica de forma rellevant l’escenari que existia fins ara.
  • Una sèrie de mesures enfocades a regular la reglamentació per a la recàrrega del vehicle elèctric, i el punt més important és l’eliminació de la figura del Gestor de Càrregues.

 

Encara que considerem que el Reial Decret no entra profundament a tractar alguns temes cabdals de cara a treballar per a un clara descarbonització, per a què la reducció d’impostos es traslladi amb seguretat al consumidor, l’eliminació del risc de tornar a generar més dèficit de tarifa o que les comercialitzadores de referència no utilitzin els seus logos o informació d’empresa a les factures, etc., es considera un avanç positiu en el que el nou Govern d’Espanya es reorienta per a aconseguir els objectius marcats per Europa: assolir un futur més acord amb les polítiques energètiques dirigides a la reducció de CO2 i al foment de la generació distribuïda.

 

En aquest sentit, s’adjunta el resum realitzat per FENIE (FEDERACIÓ NACIONAL D’EMPRESARIS D’INSTAL·LACIONS D’ESPANYA) i un enllaç a on el Dr. Pep Salas realitza un anàlisi molt acurat i encertat del nou Decret i que val molt la pena compartir: http://www.smartgrid.cat/2018/10/07/el-nou-rd-sobre-mesures-en-el-sector-electric-no-arriba-al-fons-de-la-questio-analisi-sg-cat/

Comentaris

Afegeix un comentari

mood_bad
  • No hi ha comentaris encara.
  • chat
    Afegeix un comentari
    keyboard_arrow_up